คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


img

อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


กรรมการประเภทคณาจารย์


img

อาจารย์สินธุชัย ศุกรเสพย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

img

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ เจียมจักร

คณะครุศาสตร์

img

รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศักดาเดช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

img

อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

img

อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ปุระมงคล

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

img

รอการสรรหา

คณะวิทยาการจัดการ

img

รอการสรรหา

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

img

รอการสรรหา

คณะนิเทศศาสตร์

img

รอการสรรหา

คณะนิติศาสตร์

img

รอการสรรหา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร


กรรมการประเภทคณาจารย์กรรมการประเภทข้าราชการ


img

รอการสรรหา


กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์หรือข้าราชการ


img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร

img

อาจารย์ ดร.ปัญญณัฐ ศิลาลาย

img

อาจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

img

อาจารย์เข็มชาติ เชยชม

img

รอการสรรหา

img

รอการสรรหา

img

รอการสรรหา

img

รอการสรรหา

img

รอการสรรหา

img

รอการสรรหา

img

รอการสรรหา